ติดต่อเรา
 
หน้าแรก เว็บบอร์ด สมัครสมาชิก บทความ เกี่ยวกับชมรม ติดต่อ Web Master sitemap
RichdadThai.com

CD: การอ่านบัญชีเบื้องต้น : การจัดทำบัญชีเบื้องต้น

ห้องแห่งการแบ่งปันความรู้ - "ยิ่งให้ยิ่งได้รับ"

Moderator: Tanchaijo

CD: การอ่านบัญชีเบื้องต้น : การจัดทำบัญชีเบื้องต้น

โพสต์โดย tosakp » อาทิตย์ 22 ต.ค., 2006 3:20

หัวข้อ : การอ่านบัญชีเบื้องต้น : การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
วิทยากร : อาจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร

1 การอ่านบัญชีเบื้องต้น การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
รศ. ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2 แนวคิดในการจัดทำบัญชี
- รายการค้าที่เกิดขึ้นประกอบด้วย
* รายการรับเงิน จ่ายเงิน
* รายการซื้อ ขายสินค้า ทั้งเงินเชื่อและเงินสด
* รายการปรับปรุง เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การตั้งหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น
- รายการค้าในธุรกิจมีจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ต่างๆ จึงควรมีการจัดทำบัญชี และสรุปผลเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
- การบันทึกรายการค้าและจัดทำงบการเงินเรียกว่า กระบวนการบัญชี
- ผู้ใช้งบการเงินจึงควรต้องทราบกระบวนการจัดทำบัญชีก่อนแล้วจึงอ่านข้อมูลทางการบัญชีได้

3 กระบวนทางการบัญชี
4 การวิเคราะห์เพื่อบันทึกบัญชี
5 ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

6 ผังบัญชี (Chart of Account)
- ผังบัญชี เป็น ชื่อบัญชีแยกประเภทต่างๆที่กิจการตั้งขึ้น นิยมตั้งชื่อและรหัสบัญชีตามหมวดบัญชี ตัวเลขที่ใช้นำหน้าที่เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย
1 หมายถึง สินทรัพย์
2 หมายถึง หนี้สิน
3 หมายถึง ทุน
4 หมายถึง รายได้
5 หมายถึง ค่าใช้จ่าย

7 การบันทึกรายการบัญชี
- บันทึกรายการที่วิเคราะห์ในสมุดรายวันขั้นต้น (Journal)
* สมุดเงินสดรับ บันทึกรายการรับเงินสด
* สมุดเงินสดจ่าย บันทึกรายการจ่ายเงินสด/เงินฝากธนาคาร
* สมุดรายวันซื้อ บันทึกรายการซื้อเงินเชื่อ
* สมุดรายวันขาย บันทึกรายการขายเงินเชื่อ
* สมุดรายวันทั่วไป บันทึกรายการอื่นๆ เช่น ปรับปรุง
- การบันทึกรายการอาจใช้สมุดรายวันทั่วไปเล่มก็ได้
- บันทึกผ่านรายการ(Posting)จากสมุดขั้นต้นไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (Ledger) ตามผังบัญชี
- จัดทำงบทดลอง แสดงยอดคงเหลือทุกบัญชี

8 การผ่านรายการ
- การผ่านรายการ(Posting) เป็นการนำข้อมูลทางบัญชีที่บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นไปรวบรวมไว้ที่บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรวบรวมข้อมูล

9 สมุดรายวันขั้นต้น และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
- สมุดรายวันเงินสด

10 งบทดลอง
- การแสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีแยกประเภท

11 ส่วนประกอบของงบการเงิน
12 การจัดทำงบการเงิน จัดทำงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย
- รายได้ : รายได้จากการดำเนินงาน, รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่าย: ต้นทุนขาย , ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- กำไร(ขาดทุน)ระหว่างงวด = รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม
งบดุล ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ : สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หนี้สิน : หนี้สินหมุนเวียน, หนี้สินไม่หมุนเวียน
- ทุน : ทุนเริ่มต้น, กำไรสะสมยกมา + กำไรระหว่างงวด

13 การจัดทำงบการเงิน(ต่อ)
- งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายที่เกี่ยวการรับและจ่ายจากเงินสด จัดทำจากงบกำไรขาดทุนและงบดุล ประกอบกิจกรรม 3 กิจกรรม
* กิจกรรมจากการดำเนินงาน
* กิจกรรมจากการลงทุน
* กิจกรรมจากการจัดหาเงิน
- มีวิธีจัดทำ 2 วิธี
* วิธีทางตรง
* วิธีทางอ้อม

14 งบกำไรขาดทุน
15 ต้นทุนสินค้าขาย-กิจการอุตสาหกรรม
16 ระบบบัญชีสินค้า
- ระบบสินค้าแบบตรวจนับสิ้นงวด(Periodic Inventory System) เป็นการที่จะทราบต้นทุนสินค้าคงเหลือ เมื่อมีการตรวจนับและตีราคาสิ้นงวด แล้วจึงนำไปคำนวณต้นทุนขายได้ จากความสัมพันธ์
- ต้นทุนสินค้าขาย = สินค้าต้นงวด + ซื้อ - สินค้าปลายงวด
- ระบบสินค้าแบบต่อเนื่อง(Perpetual Inventory System) เป็นการบันทึกบัญชีสินค้าทกครั้งที่เข้าและออก ทำให้ทราบสินค้าคงเหลือและหาต้นทุนสินค้าขายทันที

17 งบดุล
18 งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม)ประจำเดือน
ภาพประจำตัวสมาชิก
tosakp
Professional
Professional
 
โพสต์: 1356
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 27 มิ.ย., 2005 16:04

ย้อนกลับไปยัง ห้องแบ่งปัน (Give & Get)

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน